“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

นางนันทวรรณ โวหาร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางธิติกานต์ นนท์พรมมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางอัญชิษฐา ประครองพันธ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ