“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

นายเสนีย์ จำปาเทศ

นายกเทศมนตรี
081-070-2894

นายสงัดชัย ระวิเวช

รองนายกเทศมนตรี
087-959-6480

นายสมบูรณ์ ลุนประจักร

รองนายกเทศมนตรี
087-445-0335

นางหนูพิศ  สิงห์แก้ว

เลขานุการนายกเทศมนตรี
085-419-3145

นายบุญศรี ขันคูณ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
084-342-6693