“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางณภัสนันท์ บุษบิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ

นางสาวสุเพียร พรมมี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข