“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

สิบตำรวจโทสุทธนา  เติมจิตร

ปลัดเทศบาล

นางสาวชื่อนภา คำแน่น

รองปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย

นายบัณฑิต ศรีโน้นซี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายชัยศักดิ์  กองแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์  โคตทอง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวปิยะมาศ สุวรรณา

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางกมลวรรณ  อนุรักษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวประไพศรี  ดาราพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.ส.อ.ณรงค์  กะตะศิบา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

พ.จ.อ.ยุทธพล  ผลพันธิน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายประเวช  วงษ์ไทย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน