“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

สิบตำรวจโทสุทธนา  เติมจิตร

ปลัดเทศบาล

นางสาวชื่อนภา คำแน่น

รองปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย