“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตรไฮสโคปเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565