“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564