“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

 ประชุมคณะกรรมการสรุปร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจะหลวย