“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

 กิจกรรมขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซัน