“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

 การประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น2565