“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2)