“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

"ระบบรับเรื่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล" ช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 

File size is too big!