“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Office of the National Anti-Corruption Commission
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

นายกเทศมนตรี

dean

นายเสนีย์ จำปาเทศ

นายกเทศมนตรี
081-070-2894 

 

2

นายสงัดชัย ระวิเวช

รองนายกเทศมนตรี
087-959-6480

 

 3

นายสมบูรณ์ ลุนประจักร

รองนายกเทศมนตรี
087-445-0335

 

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?

อัลบั้มภาพกิจกรรม

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

qr code 1

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

Facebook

งบประมาณประจำปี

ประกาศราคากลาง

วันเสาร์, 25 กันยายน 2564 16:58

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...