“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ปี 2567
สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280

นายกเทศมนตรี

dean

นายเสนีย์ จำปาเทศ

นายกเทศมนตรี
081-070-2894 

 

2

นายสงัดชัย ระวิเวช

รองนายกเทศมนตรี
087-959-6480

 

 3

นายสมบูรณ์ ลุนประจักร

รองนายกเทศมนตรี
087-445-0335

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

09 มกราคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567

04 ธันวาคม 2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

01 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2567

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

qr code 1

 

Login Form

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

Facebook

งบประมาณประจำปี

ประกาศราคากลาง

วันศุกร์, 16 กันยายน 2565 11:40

ประกาศราคากลางขยายไหล่ทาง คสล.ถนนกลางเมือง ม.11

วันศุกร์, 16 กันยายน 2565 11:33

ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนวิเชียร ชุมชนห้วยซันเหนือ ม.13