<!— Header —->

สำนักปลัด

<!— Rows 1 —->

สิบตำรวจโทสุทธนา  เติมจิตร

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวนการ

 

นางกนกวรรณ  มุลน้อยสุ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 พนักงานเทศบาล

นายชัยศักดิ์  กองแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางนริศรา  แสไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางสาวประไพศรี  ดาราพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายกิตติศักดิ์  โคตทอง
นิติกรชำนาญการ
 
นางกมลวรรณ  อนุรักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นางสาวปิยะมาศ สุวรรณา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จ.ส.อ.ณรงค์  กะตะศิบา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
 
พ.จ.อ.ยุทธพล  ผลพันธิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
 
นายประเวช  วงษ์ไทย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
นางชุลีพร  ไกรปราบ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ