ข่าวกิจกรรม

         วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสิงห์หา เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562   ณ  หอประชุมภูหลวง อำเภอนาจะหลวย  และเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ

             เทศบาลตำบลนาจะหลวย นำโดย นายสิงห์หา  เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งประเพณีงานแห่เทียนพรรษา     ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ และจัดอย่างยิ่งใหญ่ ในทุก ๆ ปี จะมีการแกะสลักเทียนพรรษาเป็นรูปลวดลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และข้อคิดทางธรรมะ ประเภทของการแกะสลักต้นเทียน จะแบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ ประเภทแกะสลัก งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม การแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป 

 

 

             งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามโครงการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ให้เข้าใจอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล เพื่อบูรณาการแผนทุกระดับ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและฝึกปฏิบัติเสนอโครงการพัฒนาที่ถูกต้อง

              เทศบาลตำบลนาจะหลวย นำโดย กองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมบุคลากรในหน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลอย่างต่อเนื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

               วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  นายสิงห์หา เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลนาจะหลวย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมภูหลวง ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

             สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย  นำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บุคลากรในหน่วยงาน ผู้นำชุมชนทุกชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย ร่วมกันดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่จะต้องช่วยกันกระตุ้นและชักนำให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โดยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี จนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและสามารถลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ในวันที่ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

            เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจัดทำปรับปรุงและทบทวนเทศบัญญัติ เพื่อควบคุมระเบียบชุมชนและสังคมเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องต่อวีถีชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย หมู่ที่  13  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

               เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจัดทำปรับปรุงและทบทวนเทศบัญญัติ เพื่อควบคุมระเบียบชุมชนและสังคมเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องต่อวีถีชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย หมู่ที่  12  ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ